Кредитиране

Примерен договор за заем на автомобил, сключен между физическо и юридическо лице

Примерен договор за заем на автомобил, сключен между физическо и юридическо лице

 

Кредитополучателят е длъжен да застрахова Имуществото срещу рисковете от „Кражба“ и „Щети“ за целия период на Договора. Изборът на застрахователната компания се извършва от Кредитополучателя самостоятелно.

Кредитополучателят е длъжен да извършва текущ ремонт на Имота за своя сметка, включително в случай на повреда на Имота в резултат на пътнотранспортно произшествие, незаконни действия на трети лица, падащи предмети и др.

Кредитополучателят е длъжен поне всеки  да изпълнява и във всеки случай поне веднъж годишно да извършва рутинна поддръжка на Имота за своя сметка в съответствие с препоръките на производителя в организациите, упълномощени от производителя.

Кредитополучателят е длъжен да използва Имота по предназначение и в съответствие с ограниченията, посочени в точка 4 от Споразумението.

Кредитополучателят е длъжен в края на периода, посочен в точка 2 от Споразумението, или в рамките на  дни след предсрочното му прекратяване, върнете Имуществото на Кредитора в състоянието, в което той го е получил, като се вземе предвид нормалното износване.

Отделни подобрения на Имота, направени от Кредитополучателя, са собственост на Кредитора.

Кредитополучателят има право със съгласието на Кредитора да направи неразделни подобрения на Имота, чиито разходи не се възстановяват на Кредитополучателя след прекратяване на Споразумението.

  Кредит за началото на учебната година

За нарушаване на условията за връщане на имота, Кредитодателят има право да изисква от Кредитополучателя плащане на конфискация (неустойка) в размер на един процент от стойността на Имота, посочена в клауза 4 от Споразумението за всеки ден на закъснение.

Всички промени и допълнения към споразумението са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от страните.

Договорът може да бъде прекратен предсрочно по споразумение на страните или по искане на една от страните по начина и на основанията, предвидени в член 698 от Гражданския кодекс на страната.

Страните ще се стремят да разрешат всички възможни спорове и разногласия, които могат да възникнат съгласно споразумението или във връзка с него, чрез преговори.

Неразрешените чрез преговори спорове се отнасят до съда по реда, предписан от действащото законодателство на страната.

Споразумението е съставено в два екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на подписването му от страните.

Вижте още

Предимствата на онлайн кредитирането: Бързо, удобно и достъпно

admin

Разходи при рефинансиране на ипотечен кредит

Радостин Валеов

Какво е добре да знаем за депозитите през 2023?

admin